Autoska prava Kompletan autorski sadržaj na ovom sajtu nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa istog bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje kompanije TIFFANY Production. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava kompanije TIFFANY Production i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora.